Leerlingenraad 2017-2018

Op maandag 2 oktober hebben we onze eerste leerlingenraadvergadering gehad. Ook dit jaar hebben we weer  een leuke, enthousiaste groep kinderen! Ze zitten vol ideeën en willen namens alle kinderen van de Akkerwinde, ervoor zorgen dat onze school nog leuker/beter wordt. Vandaag is Veerle  van Gisbergen gekozen als voorzitter, Filien Dobbelaar is secretaris en Jannes van Raak is penningmeester. Klaar dus om van start te gaan...
Wanneer je op het kopje leerlingenraad klikt, kan je verder klikken op notulen. Zo kan iedereen bijhouden wat er zoal besproken wordt tijdens een vergadering. 
 
          
 


Waarom een leerlingenraad?
 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.
 • Bovenstaande punten sluiten aan bij onze visie. Kinderen krijgen de ruimte om mee te denken en hebben een stem binnen de organisatie.
Hoe is de organisatie?
 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen uitleg over de leerlingenraad aan de hand van een PowerPoint; wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de ledenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
 • De laatste notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad” en in de Akkerbode, nadat ze zijn goedgekeurd door de contactpersoon. ( Dit is de begeleider die bij de vergadering aanwezig was, directeur of leerkracht.)
 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is de teamleider of één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. Ook voor de vergadering is er aandacht voor de leerlingenraad; zijn er punten die besproken moeten worden?
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.
 • De naam en foto’s van de leden van de leerlingenraad worden middels een poster opgehangen in de hal (hierdoor zichtbaar aanwezig voor kinderen, leerkrachten en ouders).
 
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken door kinderen om een onderwerp te bespreken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Invulling geven aan maandsluitingen.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.
Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?
 • Een uur onder schooltijd in de koffiekamer.
Hoe is het kiesreglement?
 • Elk schooljaar worden tijdens de eerste schoolmaand nieuwe verkiezingen gehouden.
 • Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad.
 • De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8.
 • De kandidaten worden per groep op een stembrief geplaatst.
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
 • Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming.
Elke leerling wordt van tevoren op de hoogte gebracht van de plaats, het uur en de datum van de stemming.